LINKIT

Nastola sivut
http://www.nastola.fi/
Lahden kaupunki
http://www.lahti.fi/

Nastolan maaseutuhanke

http://www.nastolanmaaseutuhanke.fi/

Villähteen nuorisoseura:

http://www.villahteennuorisoseura.fi/

Wanha Willähti http://www.wanhawillahti.fi/

Villähteen agilityseura:

http://www.vau-agility.net/

Päijät-Hämeen kylät:

http://www.phkylat.fi
Avoimet kylät http://www.avoimetkylat.fi/

Manna-yhdistys:

http://www.manna.fi/

Autoliitto Nastolan osasto http://www.autoliitto.fi/paikallisosastot/nastolan-osasto/

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: Villähteen kyläyhdistys ry (myös ”rekisterinpitäjä” tai ”me”)

Osoite: Kärrytie 7 15540 VILLÄHDE

Toimimme henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä
niille henkilötiedoille, joita keräämme omista jäsenistämme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.
Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme taikka muuta asiallista suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään periaatteet, joita
noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.


1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi: Annukka Linninen

Sähköpostiosoite: villahde@gmail.com

Puhelinnumero: 044 334 7703

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset

Käsittelemme jäsenten henkilötietoja jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tarvittaessa käsittelemme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen taikka rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Käsittelemme jäsenten tai muiden rekisteröityjen henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

- Jäsensuhteen ylläpitämiseksi

- Tapahtumien järjestämiseksi, toteuttamiseksi sekä kyläyhdistyksen nettisivuilla luvalla
julkaisemiseksi

- Harrastustoiminnan toteuttamiseksi kyläkyläyhdistyksen omassa toiminnassa

- Kyläyhdistyksen kilpailujen ja arpajaisten järjestämiseksi ja toteuttamiseksi

- Kyläyhdistyksen kilpailu- ja arpajaistulosten tilastoimiseksi ja julkaisemiseksi
- Kyläyhdistyksenmarkkinoinnin toteuttamiseksi

- Kyläyhdistyksen oman toiminnan kehittämiseksi.


3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia

henkilötietojen ryhmiä:

- Nimi,yhteystiedot ja syntymäaika
- Kyläyhdistyksen ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot

- Tapahtuma-,arpajais- ja kilpailuosallistumistiedot

- Kilpailu- ja arpajaistulokset

- Rekisteröidyn antamat markkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot

- Rekisteröityjen antamat palautteet tapahtumista tai kilpailuista


4. Henkilötietojen kerääminen

Jäseniä koskevat henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:

- Kyläyhdistyksen tiliotteesta tai jäsenrekisteristä

- Jäseneltä itseltään suullisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

Muita rekisteröityjä koskevat henkilötiedot saadaan seuraavilla tavoilla:

- Rekisteröidyltä itseltään suullisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella


Henkilötietoja ei kerätä tai kerättyjä henkilötietoja ei päivitetä yleisesti saatavilla

olevista lähteistä tai julkisista rekistereistä.


5. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme jäsenten tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Jäsentietojen säilytysajan lähtökohtana on jäsenyyden

voimassaolo. Jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja
enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan tai muutetaan
sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa.

Järjestämiemme kyläyhdistyksen kilpailuiden ja arpajaisten osalta säilytämme henkilötietoja

niin kauan kuin on tarpeen kilpailun tai arpajaisten järjestämiseksi tai sen
toteuttamiseksi. Tämän lisäksi voimme säilyttää kilpailu- tai arpajaistuloksia
tilastointia ja/tai julkaisemista varten.

Joitakin henkilötietoja olemme velvollisia säilyttämään pidempiaikaisesti

noudattaaksemme kirjanpitolakia tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tämän
johdosta henkilötietoja voidaan säilyttää myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen
tai muun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatiman
vähimmäisajan.


6. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön

mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tapahtumia tai kilpailuja järjestettäessä. Tällöin takaamme, että henkilötietoja käsittelevä kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.


7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme

tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:


- Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen

esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustuvalla tavalla

- Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneidemme
sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituille
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.


9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä: Villähteen kyläyhdistys ry

Postiosoite: Kärrytie 7 15540 VILLÄHDE

tai sähköpostitse osoitteeseen villahde@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse villahde@gmail.com

Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä
mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus poistaa tiedot:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän
markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään omat tietonsa yleisesti käytössä
olevassa siirtomuodossa itselleen. Oikeus pätee vain silloin, kun käsittelyn
oikeusperusteena on sopimus ja se koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme
rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.


11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.